Regulamin korzystania ze strony internetowej namiedzi.com z dnia 13 marca 2020 r.


ZASADY OGÓLNE

 1. Namiedzi.com jest Serwisem Internetowym, którego Operatorem jest Fundacja Instytut Górnictwa Przyszłości z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin, posiadająca numer KRS 0000546283, REGON 360961798 i NIP 6922507986 (dalej: „Operator”).
 2. Niniejszy Regulamin określa sposób korzystania z serwisu namiedzi.com przez Użytkowników.
 3. Warunkiem korzystania z serwisu namiedzi.com jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja wszystkich warunków określonych w tym Regulaminie.
 4. Celem serwisu jest upowszechnianie wiedzy na temat Zagłębia Miedziowego oraz wszechstronna promocja regionu.
 5. Adresatami Serwisu są użytkownicy mający co najmniej 13 lat, czyli tacy, którzy mogą samodzielnie skorzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 6. Komunikacja pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem odbywa się w języku polskim.
 7. Regulamin uwzględnia przepisy prawa polskiego oraz unijnego w tym:
  1. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny,
  2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  3. Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  4. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
  5. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 – Prawo telekomunikacyjne,
  6. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

DEFINICJE

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie definicje oznaczają:
  1. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu namiedzi.com określający warunki i zasady korzystania z Serwisu, udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie umożliwiającej jego pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Serwisu, utrwalenie lub wydrukowanie,
  2. namiedzi.com – jest to serwis internetowy zlokalizowany pod adresem www.namiedzi.com, administrowany przez Fundację Instytut Górnictwa Przyszłości, zwany także Serwisem,
  3. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu po akceptacji Regulaminu,
  4. Operator – Fundacja Instytut Górnictwa Przyszłości z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin, posiadająca numer KRS 0000546283, REGON 360961798 i NIP 6922507986, będąca właścicielem Serwisu.
  5. Usługi – usługi nieodpłatne, świadczone na odległość przez Operatora na rzecz Użytkownika, określone w pkt. 10 Regulaminu,

USŁUGI

 1. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu są nieodpłatne i polegają przede wszystkim na dostarczaniu treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. W ramach nieodpłatnego dostępu do Serwisu Operator świadczy następujące Usługi:
  1. dostęp do całego portalu namiedzi.com przekazującego informacje o historii, specyfice społecznej, naturalnej, krajoznawczej i gospodarczej Zagłębia Miedziowego, a także aktualnościach z życia regionu,
  2. możliwość zapisania się na newsletter zarządzany przez Operatora i otrzymywanie wiadomości w ramach newslettera,
 3. W związku z rozwojem Serwisu i sukcesywnym dodawaniu Usług, Operator zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu świadczenia Usług.
 4. Usługi są dostępne do zasady bez przerwy z wyjątkiem okresów aktualizacji Serwisu i prac remontowych lub naprawczych.
 5. Korzystanie z Serwisu namiedzi.com jest bezpłatne.
 6. Poprzez podanie swojego adresu e-mailowego Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 7. Serwis wykorzystuje pliki „cookies” (tzw. ciasteczka), które ułatwiają korzystanie z zasobów Serwisu i pozwalają na zbieranie danych na potrzeby analizowania ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.
 8. Cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane w komputerze Użytkownika – Serwis może odczytać pliki przy ponownym połączeniu się z urządzeniem końcowym Użytkownika.
 9. Brak zgody na opcję cookies nie pozbawia Użytkownika możliwości korzystania z Serwisu, chociaż pewne funkcjonalności w trybie wyłączonych plików cookies mogą być niedostępne lub zablokowane.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszystkie prawa majątkowe do nazw, grafik, zdjęć, oznaczeń słowno-graficznych, utworów zawartych na Serwisie namiedzi.com są własnością Operatora lub Operator jest uprawniony do korzystania z tych dóbr.
 2. Rozpoczynając korzystanie z Serwisu namiedzi.com trzeba mieć świadomość, że jakiekolwiek korzystanie z na nazw, grafik, zdjęć, oznaczeń słowno-graficznych, utworów zawartych w Serwisie wymaga zgody Operatora. W celu uniknięcia wątpliwości, bez zgody Operatora nie wolno zwielokrotniać, udostępniać osobom trzecim ww. utworów rozpowszechnionych na stronach namiedzi.com, w całości lub części ani opracowywać podobnych ww. utworów przy wykorzystaniu utworów rozpowszechnionych przez Operatora na stronach namiedzi.com jako wzoru lub innych czynności naruszających prawa własności intelektualnej Operatora.
 3. Powyższe zastrzeżenia odnoszą się także do wszelkich materiałów, które są związane z Serwisem.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

 1. Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniając poprawność jego działania. Operator nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Serwisu, jak również ich bezbłędnego działania.
 2. Użytkownik korzysta z Serwisu dobrowolnie i na własną odpowiedzialność – w tym Operator nie ponosi odpowiedzialności m.in za:
  1. szkody, utracone korzyści będące skutkiem naruszania przez użytkowników praw osób trzecich,
  2. szkody i utracone korzyści powstałe w następstwie zakłóceń dostępności wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności Serwisu,
  3. usługi, aplikacje i serwisy internetowe, których dostawcą są osoby trzecie.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach informatycznych, z których korzysta Serwis, uniemożliwiających lub ograniczających użytkownikom korzystanie z Serwisu.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych pozostawionych za pośrednictwem Serwisu namiedzi.com jest Fundacja Instytut Górnictwa Przyszłości z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin, posiadająca numer KRS 0000546283, REGON 360961798 i NIP 6922507986 (dalej: „Operator”).
 2. Zasady ochrony danych osobowych oraz informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne w Polityce Prywatności, stanowiącej integralną część Regulaminu, na stronie internetowej www.namiedzi.com

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Aktualna wersja Regulaminu oraz Polityki Prywatności jest zawsze dostępna w Serwisie namiedzi.com.
 2. Operator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Każdorazowe korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu w jego bieżącym i obowiązującym brzmieniu.
 3. Operator nie ma obowiązku informować Użytkowników o zmianach Regulaminu, z wyjątkiem poinformowania o zmianach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
 4. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności ustaw wskazanych w pkt 7.
 5. Regulamin wchodzi w życie od dnia opublikowania go w Serwisie.