Piękno Buczyny

„Buczyna Jakubowska” to położony, w bezpośrednim sąsiedztwie wsi Jakubów, rezerwat przyrody. Został utworzony w 2001 roku i zajmuje obszar 19,28 ha. Jest to rezerwat leśny typu fitocenotycznego.

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych unikalnych fragmentów starych lasów bukowych, zróżnicowanych lasów liściastych z szeregiem chronionych gatunków flory i fauny. Znajduje się tu stanowisko bluszczu pospolitego Hedera helix, rośliny objętej ochroną całkowitą.

Rezerwat jest także ostoją wielu gatunków ptaków. Rezerwat obejmuje mocno urzeźbioną i sfałdowaną partię zachodniego zbocza wierzchowiny Wzgórz Dalkowskich poprzecinaną wąwozami. Położony jest na wysokości około 220 m n.p.m. W części środkowej występują źródliska, które stanowią atrakcję rezerwatu – źródło św. Jakuba i związana z nim legenda o uzdrawiającej mocy jego wody. Z sączących się na zboczach źródeł, powstają potoczki spływające w dolinę. Kilka z nich tworzy w obniżeniu naturalny śródleśny staw.